Terapeutický výcvik


Komplexní 6,5 letý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a EA proběhne

v období od ledna 2025 do června 2031.


Zájemci budou na výběrové setkání pozváni na základě včas vyplněné přihlášky a zaplaceného poplatku 1000,- Kč na číslo bankovního účtu: 19-985160227/0100. Do zprávy pro příjemce napište Vaše příjmení. Poplatek za výběrové setkání je třeba zaplatit do 15.11. 2024


Bližší informace:

Nová, v pořadí 11. skupina komplexního 6,5 letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze je určená zejména pro psychology a lékaře klinických oborů zařazených do vzdělávání k atestaci z klinické psychologie a psychiatrie nebo pro odborníky, kteří již úspěšně složili atestační zkoušku.


Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) schválil „Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze IPIPAPP“ pro oblast zdravotnictví.


Podmínky pro zdravotnické pracovníky v atestační přípravě či s atestační zkouškou z klinické psychologie a psychiatrie:

Dolní věková hranice je 24 let, ukončené VŠ vzdělání, odborně způsobilí zdravotničtí pracovníci dle zákona č.96/2004 Sb., nebo zákona č. 95/2004 Sb.


Podmínky pro zakončení výcviku u zdravotnických pracovníků:

Ke zkoušce bude připuštěn jen ten, kdo splní všechny podmínky a části vzdělávacího programu daného psychoterapeutického výcviku.


Na diplomu (potvrzení o absolvování PST výcviku schváleného IPVZ) pro zdravotnické pracovníky bude uvedeno, že jde o komplexní psychoterapeutický výcvik a bude uvedeno, že se jedná o výcvik schválený pro zdravotnictví.


Podmínky pro nezdravotnické pracovníky:

Na výběrové setkání se mohou také přihlásit absolventi magisterských oborů z těch pomáhajících profesí, jejichž důležitou součástí je praktické užití logoterapie a existenciální analýzy (např. školní a poradenští psychologové, sociální pracovníci, teologové, adiktologové).


Vstupními podmínkami jsou:

▪ věk min. 22 let a práce v pomáhající profesi), nebo

▪ věk min. 22 let a studium VŠ vybraného zdravotnického nebo humanitního směru (nejdříve v prvním ročníku navazujícího magisterského studia, v případě studentů medicíny ve čtvrtém ročníku), který připravuje na práci v pomáhající profesi.


Za studium připravující na práci v pomáhající profesi se považuje následující:

o Arteterapie

o Ergoterapie

o Fyzioterapie

o Speciální pedagogika

o Porodní asistentka

o Psychologie

o Sociální pedagogika

o Sociální práce

o Teologie


Podmínky pro zakončení výcviku u nezdravotnických pracovníků:

Ke zkoušce může být připuštěn jen ten, kdo splní všechny podmínky a části vzdělávacího programu daného psychoterapeutického výcviku a doloží, že dokončil magisterské studium VŠ oboru v pomáhající profesi.


Na diplomu (potvrzení o absolvování PST výcviku schváleného IPVZ) pro nezdravotnické pracovníky bude uvedeno, že jde o komplexní psychoterapeutický výcvik, ale nebude uvedeno, že se jedná o výcvik schválený pro zdravotnictví. Pokud v průběhu plnění požadavků PST výcviku pro nezdravotnické pracovníky dojde u některého z účastníků ke změně profesního statutu na zdravotnického pracovníka (absolvovaným studiem apod.) dle třístupňového modelu psychoterapeutické péče, bude umožněno, aby si účastník podal písemnou žádost o přeřazení do PST výcviku pro zdravotnictví.


Všichni kandidáti výcviku mají povinnost účastnit se výběrového řízení.


Garantkou programu je PhDr. Martina Kosová.


Lektoři: Mgr. Ivan Domes, doc. MUDr. Lubomíra Izáková, PhD., MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka, Mgr. Jana Strnádková, Mgr. Michal Koliba, Mgr. Lucie Vavrysová, PhD.

Trenéři: Mgr. Ivan Domes, Mgr. Jana Strnádková, PhDr. Katarína Loneková, PhD., PhDr. Vlastimil Sojka, PhDr. Martina Kosová, Mgr. Michal Koliba, Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Supervizoři: PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, PhD., PhDr. Vlastimil Sojka


Organizační zajištění: IPIPAPP, J. Glazarové 354/9e, Olomouc 779 00


Komplexní program obsahuje 175 hodin teorie, 275 hodin skupinové sebezkušenosti, 25 hodin individuální sebezkušenosti, 400 hodin skupinové supervize. Celkový počet hodin: 875.


Na vzdělávání jsou přítomni dva lektoři, počet členů skupiny je 16.

Cena za jednu výukovou hodinu ve skupině činí: 270,- Kč.


Cena se v následných letech může upravovat k 1.1. každého kalendářního roku o meziroční inflaci podle údaje ČSÚ z prosince předchozího kalendářního roku.


Jednodenní výběrové setkání se uskuteční 13.-14. 12. 2024 od 10,00 do 16,30 hod v Duchovním centru, Vranov u Brna 7.


Termín zahájení skupiny je stanoven na: 2.-4. 1. 2025.


Termín výběrového setkání bude každému zájemci sdělen emailem do 30.11. 2024.


Přihlášení je možné do 15.11. 2024 do 23,45 hod. Po přihlášení přes online přihlášku Vám do několika dní bude zaslán potvrzující email o vašem přihlášení.

Přihláška https://prihlaska-na-vyberove-rizeni-2-2-2.vyplnto.cz/


Na výběrové setkání si vezměte s sebou svůj osobní životopis, přezůvky a psací potřeby. V ceně za výběrové řízení je hrazen oběd.


Obchodní podmínky najdete na webu IPIPAPP.


Smlouva o účasti 2025

Příloha k Smlouva o účasti 2025

Kontakt

IPIPAPP, s.r.o.

Jarmily Glazarové 354 / 9E

77900 Olomouc

Obchodní podmínky